1. Definities

1.1.  In deze algemene voorwaarden wordt een aantal begrippen gehanteerd, deze worden geschreven met een beginhoofdletter. Begrippen in enkelvoud hebben dezelfde betekenis in meervoud en vice versa.
Content
De inhoud van de Website, bestaande uit teksten en afbeeldingen;
CMS (Content management systeem)
De online omgeving waartoe Exsite Media de Klant toegang geeft, een webapplicatie waarmee de inhoud en het uiterlijk van de Website kunnen worden beheerd;
Diensten
Alle door Exsite Media geleverde zaken en diensten, waaronder abonnementen, en alle door Exsite Media voor een Klant Uitgevoerde werkzaamheden inclusief verstrekte adviezen;
Domeinnaam
Het internetadres van de Website die Exsite Media aan de Klant levert;
Intellectuele Eigendomsrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties, ongeacht het feit of voornoemde rechten wel of niet reeds geregistreerd of te registreren zijn;
Klant
De afnemer van de Diensten van Exsite Media;
Exsite Media
Een handelsnaam van de besloten vennootschap Teljeur Holding B.V. , kantoorhoudende op het adres Rustenburgerstraat 321hs, 1073 GG en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57619565 en met BTW-nummer 852660844B01;
Overeenkomst
De afspraken tussen Exsite Media en de Klant, waarvan deze algemene voorwaarden en het online aanmeldformulier een onderdeel uitmaken;
Privacyverklaring
De privacyverklaring van Exsite Media, beschikbaar via www.exsitemedia.nl/privacyverklaring;
Template
Een sjabloon voor een stuk code dat voor meerdere Websites gebruikt kan worden;
Webdesign
Het uiterlijk van de Website, waaronder de gebruikte kleuren en lettertypes;
Website
Een van de Diensten van Exsite Media, een op een Template gebaseerde verzameling van bij elkaar horende pagina’s op het internet.

2. Algemeen

2.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Exsite Media en alle leveringen van Diensten van en/of door Exsite Media.
2.2.  De toepasselijkheid van eventuele algemene-, inkoop-, leverings- en/of andere voorwaarden van de Klant en/of van derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3.  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in voornoemde voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Exsite Media en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.
2.4.  Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepaling(en).
2.5.  Indien zich tussen Exsite Media en één of meer andere betrokken partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
2.6.  Indien Exsite Media niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Exsite Media in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.7.  Voor specifieke diensten kunnen aanvullende voorwaarden gelden.
2.8.  Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens “per email” verstaan.

3. Offertes, aanbiedingen en bestellingen

3.1.  Alle aanbiedingen en/of offertes van Exsite Media hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders door Exsite Media wordt vermeld.
3.2.  Exsite Media kan niet aan haar aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding of offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3.  Een samengestelde prijsopgave verplicht Exsite Media niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.
3.4.  Exsite Media is gerechtigd bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

4. Totstandkoming Overeenkomst

4.1.  Door een bestelling te plaatsen via internet of via e-mail of telefonisch contact, gaat de Klant een Overeenkomst aan met Exsite Media voor de levering van een of meer van haar Diensten. Artikel 6:227c BW is niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen Exsite Media en de Klant.
4.2.  Artikel 6:227b lid 1 BW is niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen Exsite Media en de Klant.
4.3.  Voor zover mogelijk begint Exsite Media meteen na ontvangst van een bestelling met haar werkzaamheden.

5. Verplichtingen Exsite Media en Klant

5.1  De verplichtingen van Exsite Media:

  • Exsite Media zal eenmalig de Website creëren en/of ontwikkelen, het Webdesign bepalen in overleg met de Klant en de Content plaatsen in overleg met de klant;
  • Gedurende de looptijd van de Overeenkomst zal Exsite Media bijvoorbeeld updates van het CMS uitvoeren, hosting van de website verzorgen, een .nl-domeinnaam verstrekken (indien gewenst), een e-mailadres verstrekken behorende bij de domeinnaam, een mailbox hosten, onbeperkte toegang tot het CMS verschaffen;
  • De Klant kan onbeperkt pagina’s of berichten aanmaken en onbeperkt Content wijzigen.
  • Exsite Media verleent hulp bij het gebruik van en verstrekt advies over het CMS, voor zover de verzoeken van de Klant hiertoe naar het oordeel van Exsite Media redelijk zijn.
  • Exsite Media spant zich naar redelijkheid in om de Website en haar Diensten naar behoren te laten functioneren.
  • Exsite Media spant zich naar redelijkheid in om online veiligheid van de Website te beschermen. Zo wordt er standaard een SSL-certificaat geleverd bij de Website.

5.2  De verplichtingen van de Klant:

  • De Klant dient de Content tijdig aan te leveren;
  • De Klant dient de wensen aangaande het Webdesign tijdig door te geven, bijvoorbeeld bestanden en informatie met betrekking tot de huisstijl..

6. De Website

6.1  Exsite Media maakt geen Website op maat. De Website is gebaseerd op een Template, dat ook voor Websites van andere Klanten kan worden gebruikt. Daardoor  zijn er soms beperkingen van wat er wel en niet kan worden geleverd ten aanzien van het Webdesign,
6.2  Exsite Media kan bestaande Templates updaten, waardoor er wijzigingen in de Website van de Klant kunnen ontstaan,
6.3  Exsite Media kan de Website gebruiken voor promotionele doeleinden en Exsite Media kan de Klant vermelden in haar communicatiemiddelen, zoals de website www.exsitemedia.nl .

7. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

7.1  De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst is door de Klant opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Er wordt altijd minimaal één maand in rekening gebracht.
7.2  Exsite Media heeft het recht de Overeenkomst op te zeggen met in achtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Exsite Media is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen zonder opzegtermijn indien de Klant één of meer bepalingen van een met Exsite Media gesloten Overeenkomst en/of van de van toepassing zijnde specifieke voorwaarden en/of de onderhavige voorwaarden niet nakomt.
7.3  Als de Klant de Overeenkomst – binnen 12 maanden – opzegt, betaalt de klant een vergoeding van €1399. Als de Klant de Overeenkomst – binnen 18 maanden – opzegt, betaalt de klant een vergoeding van €799. Als de Klant de Overeenkomst – binnen 24 maanden – opzegt, betaalt de klant een vergoeding van €399.
7.4 Desgewenst kan de Klant de Domeinnaam overnemen, tegen betaling van een vergoeding van EUR 25 aan Exsite Media.
7.5  Exsite Media kan geen kopie van de gehele Website leveren.
7.6  Voor zover de Klant een Overeenkomst opzegt, is Exsite Media nimmer gehouden tot restitutie van reeds betaalde bedragen.
7.7  Indien de Klant in surseance van betaling verkeert of surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement verkeert of indien een aanvraag tot faillietverklaring van Klant is gedaan, een onderhands crediteurenakkoord aan zijn crediteuren heeft aangeboden, besloten heeft over te gaan tot liquidatie dan wel tot beëindiging van de bedrijfsactiviteiten op andere wijze of beslag is gelegd op activa van de Klant als gevolg waarvan de Klant niet langer in staat is zijn verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen, heeft Exsite Media het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd haar recht op uitbetaling van geleverde Diensten  alsmede op vergoeding van eventuele schade.

8. Fair use policy

8.1.  Exsite Media hanteert het fair-use principe voor datagebruik, dit gaat om het aantal gebruikte MB’s voor dataverkeer en de schijfruimte van de Website, en de schijfruimte van de mailbox.
8.2.  Exsite Media zal de Klant tijdig op de hoogte brengen als door de Klant op significante basis meer data worden verbruikt dan het gemiddelde.
8.3.  Exsite Media heeft het recht extra kosten in rekening te brengen bij de Klant hiervoor.

9. (Leverings)termijnen

9.1.  Alle door Exsite Media genoemde of met Exsite Media overeengekomen (leverings)termijnen zijn slechts richtlijnen en zijn nimmer fatale termijnen voor Exsite Media.
9.2.  Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Exsite Media en de Klant zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden.
9.3.  Bij overschrijding van een (leverings)termijn door Exsite Media dient de Klant Exsite Media schriftelijk in gebreke te stellen. Exsite Media dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Gedurende deze redelijke termijn kan de Klant geen aanspraak maken op vergoeding van eventueel daardoor geleden schade en heeft de Klant geen recht de Overeenkomst te beëindigen zonder Exsite Media ter zake volledig schadeloos te stellen.
9.4.  Indien Exsite Media bij de uitvoering van een Overeenkomst afhankelijk is van informatie en/of gegevens van de Klant, wordt de (leverings-)termijn verlengd met een periode die gelijk is aan de termijn gedurende welke de Klant in gebreke is gebleven, vermeerderd met een week.
9.5.  Exsite Media heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
9.6.  Mocht de Klant in gebreke zijn in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Exsite Media gehouden is, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) welke daardoor aan de zijde van Exsite Media direct of indirect is en/of zal ontstaan.

10.  Prijzen

10.1.  Alle door c.q. met Exsite Media geoffreerde, overeengekomen of anderszins aangeduide prijzen zijn exclusief BTW.
10.2.  Exsite Media heeft het recht haar prijzen eenzijdig te wijzigen. Ontwikkelingen buiten de invloedssfeer van Exsite Media geven Exsite Media tevens het recht de prijzen binnen een lopende Overeenkomst te wijzigen.
10.3.  De actuele tarieven staan vermeld op www.exsitemedia.nl.
10.4.  Klant betaalt voor de bestelde Diensten de in de Overeenkomst vermelde prijs. Voor Diensten die niet in de Overeenkomst zijn vastgelegd, geldt het bij Exsite Media gebruikelijke uurtarief van €75 excl. BTW, tenzij anders is overeengekomen.

11.  Betaling

11.1.  Exsite Media hanteert een betalingstermijn van veertien dagen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
11.2.  Betaling vindt plaats zonder aftrek en/of verrekening.
11.3.  De Klant kan tegen een factuur alleen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken en dient dit te doen binnen de betalingstermijn zoals genoemd in artikel 11.1, bij gebreke waarvan de Klant de factuur (en het daarop vermelde bedrag) wordt geacht te hebben geaccepteerd en geen recht meer heeft tegen (enig onderdeel van) de factuur op te komen. Een door de Klant tijdig gemaakt bezwaar ontslaat de Klant niet van zijn verplichting de factuur tijdig en volledig te voldoen.
11.4.  Exsite Media behoudt zich het recht voor bedragen van de facturen na automatische incasso of verzending te wijzigen of aan te vullen.
11.5.  Indien de Klant niet binnen de betalingstermijn volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, al dan niet vanwege een mislukte automatische incasso, dan is de Klant van rechtswege in verzuim en is Exsite Media gerechtigd haar dienstverlening aan de Klant op te schorten en/of de Overeenkomst met de Klant op te zeggen. Dit laatste evenwel alleen nadat de Klant tot betaling is aangemaand en Klant gedurende een periode van veertien dagen na de aanmaning nog steeds niet volledig aan haar betalingsverplichting heeft voldaan.
11.6.  Indien de Klant na ommekomst van de in artikel 11.1 genoemde termijn nog steeds niet (volledig) aan haar betalingsverplichting heeft voldaan, heeft Exsite Media het recht, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is,over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente te berekenen.
11.7.  Iedere betaling door de Klant strekt, ongeacht andersluidende aanwijzingen van de Klant, eerst ter voldoening van de eventueel door de Klant aan Exsite Media verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en/of gerechtelijke kosten en strekt vervolgens ter voldoening van de eventueel door de Klant aan Exsite Media verschuldigde rente(n) en strekt eerst daarna ter voldoening van de oudste openstaande vordering(en).
11.8.  De Klant kan vooraf bepalen of hij de facturatie per maand, per kwartaal of per jaar wil laten plaatsvinden.
Buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van EUR 75. Indien de werkelijke buitengerechtelijke kosten hoger zijn, is de Klant de werkelijke kosten verschuldigd.

12.  Dienstverlening en garanties

12.1.  Exsite Media spant zich in om de Klant optimaal van dienst te zijn. Het is technisch onmogelijk voor Exsite Media om een volledig (100%) foutloze dienstverlening te leveren, omdat Exsite Media tevens afhankelijk is van derden in het kader van desbetreffende diensten. Exsite Media garandeert uitdrukkelijk geen volledig (100%) foutloze dienstverlening.
12.2.  Exsite Media kan de dienstverlening en/of de technische onderdelen hiervan wijzigen. Indien deze wijziging resulteert in (tijdelijke) vermindering van en/of uitval van de beschikbaarheid van de dienstverlening zal Exsite Media de Klant hierover tijdig vooraf informeren.

13.  Aansprakelijkheid

13.1.  Exsite Media sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover zij niet op grond van dwingend recht aansprakelijk is en tot vergoeding van desbetreffende schade verplicht is.
13.2.  Indien en voor zover Exsite Media gehouden is tot het vergoeden van schade, is de totale aansprakelijkheid van Exsite Media wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, beperkt tot de directe schade ter hoogte van maximaal het totale bedrag van de facturen ter zake van de desbetreffende Overeenkomst met de Klant van de twee maanden direct voorafgaand aan de oorzaak van de ontstane aansprakelijkheid.
13.3.  Exsite Media sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade en gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Klant, schade verband houdende met het gebruik van door de Klant aan Exsite Media voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden.
13.4.  Een voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Exsite Media meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Exsite Media vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.
13.5.  Exsite Media is nimmer verantwoordelijk voor schade die is ontstaan doordat wijzigingen worden doorgevoerd in de (werking van) diensten van derden, waaronder begrepen social media, en daardoor de dienstverlening niet of niet naar behoren kan worden uitgevoerd.
13.6.  Exsite Media is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Exsite Media is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
13.7.  De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Exsite Media of haar bestuurders.

14.  Vrijwaring

14.1.  De Klant vrijwaart Exsite Media voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden door het handelen of nalaten van de Klant.
14.2.  Indien Exsite Media uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Exsite Media zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Exsite Media, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Exsite Media en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

15.  Overmacht

15.1.  Indien Exsite Media door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht.
15.2.  Onder overmacht van Exsite Media wordt verstaan elke van de wil van Exsite Media onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van Exsite Media kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid te voorzien was. Tot overmacht worden in ieder geval gerekend: noodtoestanden (waaronder begrepen extreme weersomstandigheden, brand en blikseminslag), restricties en/of gewijzigde regelgeving door overheid(sinstanties), (werk-)staking, oorlog, oproer, uitval van elektriciteit, onvoorziene uitval van computerapparatuur en andere voorzieningen.
15.3.  In geval van overmacht heeft de Klant geen recht op enige (schade)vergoeding.

16.  Intellectuele eigendomsrechten

16.1 De Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Templates berusten bij Exsite Media.
16.2   De Klant is zelf verantwoordelijk voor de Content en de Intellectuele  Eigendomsrechten die daarop rusten. De Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Content worden niet overgedragen aan Exsite Media.
16.3 De Klant vrijwaart Exsite Media voor enige inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten van derden met betrekking tot het door de Klant beschikbaar gestelde en/of op de Website gepubliceerde Content.

17.  Toepasselijk recht, bevoegde rechter

17.1.  Op alle aanbiedingen van Exsite Media en Overeenkomsten tussen Exsite Media en haar Klanten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.2.  De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van en/of door en/of aan Exsite Media.

18.  Contact

18.1.  Voor vragen, opmerkingen of klachten, kunnen Klanten altijd terecht bij Exsite Media, via het e-mailadres [email protected] of het telefoonnummer 06 24245458.